imkanlar

abet-logo

İTÜ Geomatik Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır www.abet.org
İlgili Bağlantılar:Geomatik Mühendisliği Bölümünün Özgörevi(misyon) ve Özgörüsü(vizyon):

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü, İTÜ'nün benimsediği özgörev ve özgörü ile uyumlu olarak tüm paydaşlarının katılımı sonucunda kendisi için bir özgörev ve özgörü tanımı yapmıştır. Burada ifadesini bulan genel anlayışa uygun olarak, programının eğitsel amaçları ve program çıktılarını (öğrencilerimizin mezun oluncaya kadar kazandıkları bilgi, beceri ve davranışlar) belirlemiştir. Bölüm, anılan eğitsel amaçlar ve çıktılar temelinde üst seviyeden kaliteli eğitim ve öğretim yapmayı taahhüt etmektedir. Bu taahhüt tüm paydaşların ortak iradesidir. Taahhüdünü ise Sürekli Gelişme Modeline uygun olarak oluşturduğu Bölüm Kalite Güvence Sistemi yapısı ve araçlarını etkin biçimde kullanarak gerçekleştirmektedir.

 

Geomatik Mühendisliği Bölümünün Özgörevi (misyon);

1. 

     a) Birlikte çalışma kültürüne sahip,
     b) İnsana ve çevreye saygılı,
     c) Günceli anlayan ve kullanan,
     d) Mesleki gelişimi benimsemiş,
     e) Yaratıcı, sorumluluk alan,

lider mühendisler ve bilim adamları yetiştirmek,

2. Toplumun ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda mesleki bilgi üretmek, paylaşmak,

3. Alanında gelişimin merkezi olmayı sürdürmektir.

 

Geomatik Mühendisliği Bölümünün Özgörüsü (vizyon)

 

Eğitim-öğretim-araştırma alanlarında; ulusal öncü rolünü güçlendirerek sürdürmek ve uluslararası saygınlığını çağın üst seviyesine taşımaktır.

 

Özgörevinde ve özgörüşünde belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek için; ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla sıkı işbirliği yapmak, öğrenci, öğretim kadrosu, mezunlar ve işverenlerle sağlıklı bir diyalog altyapısı oluşturmak, ders planlarını güncel tutmak, fiziksel altyapıyı güncel tutmak etkinliklerine öncelik verilmektedir.

 

Yukarıda açıklanan özgöreve ek olarak Bölüm; Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümünün Topografya, Ölçme Bilgisi, Jeodezi ve CBS derslerini verme görevini kuruluşundan beri aralıksız yürütmektedir.

Programın Eğitsel Amaçları

Geomatik Mühendisliği bölümünün eğitsel amaçları çok yönlü, tanımlanmış, dokümante edilmiş ve ölçülebilirdir. Bu amaçlar paydaş gereksinimleri ve özgöreve bağlanmaktadır. Resmi temel üzerine sürekli gözden geçirme ve güncelleme için uzun süreli bir sistem kurulmuştur.

Bu bölüm, İTÜ, İnşaat Fakültesi ve Geomatik Mühendisliği Programının Eğitsel Amaçlarını ve bu amaçlar ile diğerleri arasındaki ilişkinin betimlenmesini listeler. Ayrıca bu amaçları geliştirme ve revize etmede kullanılan değerlendirme ve bileşenleri, amaçların üst seviyede karşılanmasını izlemede kullanılan metodolojiyi ve ABET EAC kriter 2 de gerekli olan sürekli gelişim sistemini tanımlar.

Bu özgörevi başarmak için, Geomatik Mühendisliği Bölümü, tanımlanmış ölçme prensiplerini ve teorisini öğrencilerine sunmaktadır. Edindiği temel görevin ruhuna uygun olarak ve benimsediği çıktılara paralel olarak Geomatik Mühendisliği Lisans Programının eğitsel amaçları aşağıda sıralanmıştır. Program eğitim amaçlarımız, yeni mezunlarımızdan mezuniyetlerinden sonra geçen yakın bir gelecekte erişmelerini istediğimiz kariyer hedefleri ve onlardan üst seviye mesleki mühendislik beklentilerimizi tanımlayan çok genel ifadelerdir.

 

Geomatik Mühendisliği programının bir kaç yıllık mezunları
 
1. Geomatik Mühendisliği temel konularında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle doğrudan üretim ve hizmet vermeye hazır olan, kanıtlara dayalı çözüm önerilerini geliştirebilen ve tasarım deneyimi olan,
2. Çalışma hayatı boyunca üst düzey sorumluluklar alabilen, yaşam boyu öğrenmenin gereğini benimseyen,
3. Edindiği bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilen,
4. Bireysel olarak çalışabilen ya da ekiplerin üyesi veya lideri olarak görev üstlenebilen,
5. Çalışmalarını mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde yürüten

mühendislerdir.

Geomatik Mühendisliği Lisans Programı eğitim planı, programının misyonu, eğitsel amaçları, öğrenci çıktıları ve diğer mesleki gereksinimler doğrultusunda tasarlanmıştır.

Lisans Programı Öğrenci Çıktıları

Aşağıda maddeler halinde verilen Geomatik Mühendisliği öğrenci çıktıları, programın eğitsel amaçları da dikkate alınarak, program danışma kurulu ve öğrencilerin de görüşleri alınarak Bölüm Öğretim Üyeleri tarafından benimsenmiştir. İTÜ'deki Geomatik Mühendisliği programından mezun olacak öğrenciler, mesleki ve genel karakterli aşağıda sıralanmış bilgi. beceri ve davranışları (öğrenci çıktılarını ya da yeni mezun nitelikleri) edinmektedirler:

 

1-) Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.

2-) Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.

3-) Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi.

4-) Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi.

5-) Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi.

6-) Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.

7-) Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.