imkanlar

Çalışma Alanları

  • İstenilen doğrulukta her türlü yatay ve düşey jeodezik ağların tasarımı, optimizasyonu, kurulması, ölçülmesi, hesabı ve analizi, kontrolü, sıklaştırılması ve iyileştirilmesi.
  • Yeryuvarında ve dış alanında 4 boyutlu prezisyonlu koordinat sistemlerinin tanımlanması, referans ağlarını oluşturulması, mekansal bilgilerin bu ağ ve sistemlerle ilişkilendirilmesi ve zamana karşı değişimlerinin izlenmesi 
  • Global konum belirleme, GPS, uydu sistemi kullanarak jeodezik ölçmeler, konum belirleme, araç navigasyonu, yer kabuğu hareketlerinin izlenmesi çalışmaları.
  • Coğrafi bilgi Sistemleri, CBS verilerinin toplanması, tasarımı, uygulanması ve web tabanlı paylaşımı, küçük ölçekte harita, klasik ve elektronik atlas üretimi 
  • Harita ve harita benzeri gösterimler ile, bu gösterimlerde kullanılan grafik işaretlerin özelliklerin araştırılması, haritanın çizimsel tasarımı, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması 
  • Uzaktan algılama verilerinin, ziraat, çevre mühendisliği, kıyı mühendisliği, şehircilik, ormancılık vb. disiplinlerin problemlerinin çözümüne yönelik kullanılması, orta ve büyük ölçekte temel topografik harita yapımı.
  • Büyük ölçekli hâlihazır harita ve planların çıkartılması, imar planlarının hazırlanması, taşınmaz mülkiyeti, değerlemesi, sınırların ve maliklerin belirlenmesi, kırsal alan ve toprak düzenlemesi, irtifak hakkı, cins değişikliği vb. gibi kadastro amaçlı hizmetler.
  • Tarihi ve kültürel yapıların belgelenmesi veya rölevelerinin çıkartılması ve restorasyonu için yakın resim çalışmaları.
  • Karayolu ve demiryolu gibi ulaşım yapılarının, enerji nakil hattı, kanalizasyon hattı, su nakil hattı ve diğer mühendislik yapılarının izleyecekleri geçkilerin şeritvari haritalarının yapımı, yatay ve düşey projelendirilmesi ve aplikasyon çalışmaları.